เว็บไซต์บุคลากร ผศ.สุรพล  มโนวงศ์
หลักสูตรออกแบบสื่อสาร  สาขาวิชาการออกแบบ
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
           เอกสารเรียบเรียง
.....................................................................
      เทคนิคการจัดแสงถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอ